Algemene Voorwaarden


1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en La Doyenne Vintage.
 2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
 3. Tenzij La Doyenne Vintage schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
 4. La Doyenne Vintage behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan La Doyenne Vintage deze algemene voorwaarden willen wijzigen.

2: Bedrijfsgegevens

La Doyenne Vintage
Oenselsestraat 50-52
5301EP Zaltbommel
Nederland
Telefoonnummer: +31(0)6-51279087
Emailadres: info@ladoyennevintage.com
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer: 70653984
BTW-nummer: NL221793495B01

3: Een contract afsluiten 

 1. De aangeboden artikelen verkeren in goede staat, zijn van hoge kwaliteit en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouwmogelijk afgebeeld en beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte kleding en accessoires is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.
 2. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. La Doyenne Vintage heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien La Doyenne Vintage niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. La Doyenne Vintage bevestigt de order van de klant per e-mail.
 3. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. La Doyenne Vintage zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
 4. De producten op de La Doyenne Vintage Webstore zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
 5. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de La Doyenne Vintage Webstore.

4: Prijzen en kosten

 1. De prijs die door La Doyenne Vintage aan ieder artikel wordt toegekend is ondermeer afhankelijk van de kwaliteit, het merk, de courantheid en de staat waarin een artikel zich bevindt.
 2. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de La Doyenne Vintage Webstore. De prijzen van tweedehands artikelen zijn niet onderhevig aan BTW.
 3. De prijzen die zijn vermeld in de La Doyenne Vintage Webstore zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
 4. La Doyenne Vintage is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

5: Uitvoering van orders 

 1. La Doyenne Vintage zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken, na ontvangst van de betaling.
 2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan La Doyenne Vintage. Indien La Doyenne Vintage niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd.
 3. La Doyenne Vintage zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
 4. De bestelling wordt verzonden via een door La Doyenne Vintage aangewezen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs van de artikelen, zoals vermeld op de La Doyenne Vintage webstore, zijn exclusief handelings- en verzendkosten.
 5. Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die La Doyenne Vintage per email ontvangt en waarmee ze via een weblink meer inzicht kan verschaffen in de status van de verzending. Indien een zending na 7 werkdagen nog niet gearriveerd is, dient de klant dit te melden via info@ladoyennevintage.com. La Doyenne Vintage zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid op te lossen.
 6. De aflevertermijn die op de La Doyenne Vintage Webstore staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

6: Douane, heffingen en belastingen 

 1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij La Doyenne Vintage, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; La Doyenne Vintage heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
 2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert La Doyenne Vintage de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

7: Recht om artikelen terug te sturen 

 1. De klant heeft het recht een artikel gekocht via de La Doyenne Vintage Webstore zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar La Doyenne Vintage. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij La Doyenne Vintage reeds betaald heeft voor de artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat La Doyenne Vintage de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
 2. De klant dient voor het verstrijken van deze bedenktermijn La Doyenne Vintage te melden dat zij/hij gebruik wil maken van haar/zijn recht de artikelen te retourneren. Dit kan door het retourformulier volledig ingevuld terug te sturen naar La Doyenne Vintage, per post of per email. Na ontvangst van het retourformulier ontvangt u bevestigingsemail dat uw aanvraag ontvangen is.
 3. De klant kan een artikel ook terugbrengen naar de La Doyenne Vintage boetiek. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de boetiek worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door La Doyenne Vintage wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.
 4. Artikelen moeten worden teruggestuurd in de originele staat en voorzien van alle labels, codering en originele verpakking, binnen 14 dagen nadat La Doyenne Vintage uw wens tot herroeping heeft ontvangen.
 5. Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar La Doyenne Vintage, worden niet vergoed.
 6. La Doyenne Vintage heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels of verpakking, schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door La Doyenne Vintage.

8: De aansprakelijkheid

 1. La Doyenne Vintage is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van La Doyenne Vintage. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur met een maximum van EUR1.000,-
 2. De aansprakelijkheid van La Doyenne Vintage eindigt wanneer de klant de aankoopprijs van de betreffende artikelen heeft voldaan en de herroepingstermijn van deze algemene voorwaarden is verstreken.
 3. La Doyenne Vintage aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
 4. La Doyenne Vintage is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. La Doyenne Vintage draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

9: Foutieve aflevering

Indien La Doyenne Vintage een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan La Doyenne Vintage te laten weten. La Doyenne Vintage zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

10: Overmacht

 1. La Doyenne Vintage is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van La Doyenne Vintage valt.
 2. Indien La Doyenne Vintage niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal La Doyenne Vintage de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
 3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van La Doyenne Vintage valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of La Doyenne Vintage het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

11: Klachten

 1. Als een klant een artikel wil retourneren, moet hij de instructies opvolgen die zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
 2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@ladoyennevintage.com
 3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van La Doyenne Vintage, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

12: Betaling

 1. De klant kan met creditcard, iDeal of Paypal  betalen.
 2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de La Doyenne Vintage Webstore.

13: Privacy

 1. Door een order te plaatsen, verleent de klant La Doyenne Vintage het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door La Doyenne Vintage, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
 2. De volledige tekst van het privacybeleid van La Doyenne Vintage vindt u op de pagina Privacybeleid van deze website.

14: Afwijkingen

Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de artikelen op de La Doyenne Vintage Webstore, dient de klant rekening te houden met het feit dat de kleuren op het computerscherm kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. La Doyenne Vintage kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

Instagram